Brukerbetingelser

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen
2. Partene
3. Priser
4. Avtaleinngåelsen
5. Ordrebekreftelse
6. Betaling
7. Levering m.v.
9. Undersøkelsesplikt
10. Ansvarsfraskrivelse
11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
13. Kjøperens rettigheter ved mangel
13.1 Fornøydgaranti
14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
15. Garanti
16. Personopplysninger
17. Konfliktløsning

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

2. Partene

Selger Firmanavn: CVGURU
Juridisk navn: CVGURU AS
Kontaktadresse: Hubroveien 15, 1850 MYSEN
E-post: post@cvguru.no
Telefonnummer: 465 04 772
Organisasjonsnummer: 917 831 831
Kort om selskapet: CVGuru lager og skreddersyr CVer og søknader for nordmenn.
Kjøper er den person som foretar bestillingen.

3. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken er ink. mva.

Produktinformasjon og priser:
Priser og tilgjengelig tjenester varier avhengig av hva du skal ha. Vennligst trykk her for å se priser og alle tjenester.
Alle priser er i norske kroner og vises inklusiv merverdiavgift.

Forbehold
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

6. Betaling

Alle kjøp og bestillinger vil bli forhåndsbetalt, og leveringstiden vil bli avtalt og satt under utsjekking prosessen.

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer via e-post kjøperen oppgir under utsjekking prosessen.

 

9. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

10. Ansvarsfraskrivelse

Våre kunder opplever som regel å bli innkalt på intervju kort tid etter vi har levert arbeidet vårt, men for ordens skyld gir CVGURU AS ingen 100% garanti for dette. Fornøydgarantien gjelder ikke her.

11. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

13. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

13.1 Fornøydgaranti

Vi skriver for hundrevis av nordmenn månedlig, og utfører arbeid av høy kvalitet og service. For din trygghet tilbyr vi penger tilbake-garanti på alle tjenester.

Det kan føles skummelt å overlate CV- og søknadsskrivingen til fremmede. Men vit at vi kan det vi gjør, har lang erfaring og mange fornøyde kunder. For oss er det viktig at du blir fornøyd – ja, vi vil til og med at du skal ende opp med å være stolt over papirene dine.

Når du mottar førsteutkastet på papirene dine fra oss, er vi alltid innstilt på at det er nødvendig med noen endringer. Kanskje ser du at det mangler viktig informasjon som du har glemt å informere om, eller du ser at det er behov for å finpusse på noen faguttrykk som gjelder i bransjen din. Slike endringer er helt vanlig, og gjøres raskt – med et smil.

Selv om de fleste synes vi lager meget gode papirer allerede på førsteutkastet, vil det være tilfeller hvor vi trenger å finpusse ekstra i korrekturen. Det er helt OK – Vi gir ikke opp før du er fornøyd. Jobb sammen med oss, så sørger vi for at du ender opp med nye papirer du kan bruke i jobbjakten.

Mer konkret, er dette kriterier for å få pengene tilbake:

Hvis du mener at leveransen fra oss inneholder ett eller flere av punktene nedenfor, og de **ikke** blir rettet i korrekturen, har du rett til å klage.

  • Dokumentene inneholder ikke nok informasjon/ikke riktig informasjon
  • Dokumentene fremstiller deg feil og/eller på en uheldig måte
  • Dokumentene har dårlig språk med skrivefeil og/eller feil grammatikk
  • Søknad rettet mot en konkret stilling passer ikke til stillingsutlysningen
  • Dokumentene blir ikke levert innen tidsfristen (som normalt er 3 og 4 virkedager fra vi mottar nødvendig informasjon hvis intet annet er avtalt)

For å klage, sender du en e-post til kundeservice@cvguru.no. 

Merk til slutt at du om du skal klage må dette gjøres innen rimelig tid fra du har fått dine nye papirer. (senest 4 virkedager) Du kan for eksempel ikke klage 1 måned etter levering.

14. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke-
forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

15. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

Garantien CVGURU eksklusivt tilbyr sine kunder heter penger-tilbake garanti og gjelder på alle tjenester. Mer konkret betyr det at om vi etter å ha levert ordren din og utført eventuelle endringer du ønsker, fremdeles ikke klarer å gjøre deg fornøyd, får du pengene tilbake.

16. Personopplysninger

CVGuru behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger.

Alle ansatte i CVGURU har videre taushetsplikt og all informasjon om deg blir behandlet konfidensielt.

Etter vi er ferdig med ditt oppdrag lagrer vi din CV/søknad i vår database, slik at vi eller ev. partnere kan tipse deg om interessante stillinger. Ønsker du ikke dette bare gi beskjed.

17. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

For spørsmål vennligst ikke nøl med å ta kontakt med oss. Du kan nå oss pr. e-post: post@cvguru.no.